Links

 Gdynia Maritime School Ltd.  www.morska.edu.pl
 The Maritime Authority Gdynia  www.umgdy.gov.pl
 EQUASIS  www.equasis.org
 The Institute of Maritime and Tropical Medicine  www.immt.gdynia.pl
 Timeticker  www.timeticker.com
 Conversion factors  www.mdmetric.com/tech/cf.htm
 Currency rate  www.oanda.com
 Lloyds Register / Fairplay  www.fairplay.co.uk/news
 Free translator  www.freetranslation.com
 "Namiary" online magazine  www.promare.com.pl

 

test

KLAUZULA INFORMACYJNA ZWI?ZANA Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Administrator danych tj. Spó?ka z ograniczon? odpowiedzialno?ci? dzia?aj?ca pod firm? B&L Shipping Company Sp.z o.o. maj?ca siedzib? 84-200 Wejherowo ul. Stolarska 6 posiadaj?ca nr KRS 0000358730, REGON221036159, NIP5882351832,

informuje, ?e:

- w sytuacji przekazania danych osobowych przez klientów ich administratorem staje si? wskazana Spó?ka, która prowadzi? b?dzie operacje przetwarzania danych w zakresie wymaganym tre?ci? umowy zawartej z klientem w zakresie rekrutacji do pracy lub wymogami przepisów prawa.;

- Spó?ka posiada Pracownika Ochrony Danych Osobowych (PODO), z którym kontakt jest pod adresem mailowym: office@www.zggwt.com

- Państwa dane osobowe przetwarzane b?d? udost?pniane tylko i wy??cznie podmiotom zainteresowanym pozyskaniem pracownika. Przes?anie do Spó?ki klauzuli zgody na przetwarzanie danych jest równoznaczne z wyra?eniem zgody na przekazywanie danych potencjalnym pracodawcom poszukuj?cym pracowników, które to podmioty zapewniaj? wymagany poziom ochrony danych osobowych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem;

- podstaw? przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) oraz art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporz?dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi?zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep?ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;

- podanie danych osobowych jest niezb?dne do zrealizowania umowy zawartej pomi?dzy stronami,brak danych uniemo?liwi prawid?ow? realizacj? umowy (brak ewentualno?ci rozpocz?cia procesu rekrutacji, w tym weryfikacji kandydata do pracy);

- osoba podaj?ca swoje dane osobowe ma prawo do: ??dania od administratora dost?pu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usuni?cia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec sposobu przetwarzania, przenoszenia danych, ma tak?e prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru oraz do cofni?cia zgody na przetwarzanie danych osobowych;

- dane osobowe nie podlegaj? zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;

- dane osobowe przechowywane b?d? przez okres niezb?dny do zrealizowania umowy nie d?u?ej ni? lat 7 od momentu ich podania przez osob?, której dane osobowe dotycz?,

DATA PROTECTION POLICY

The Controller of personal data is B&L Shipping Company Ltd, based in Wejherowo, 6 Stolarska str; with KRS:0000358730, REGON:221036159, NIP 5882351832 hereby inform that:

- In case of providing personal data by the Client it will be processed for the purposes required to complete agreement of recruitments in maritime sector

- Company employed the person in charge of data protection (PODO), who can be contacted on email: office@www.zggwt.com.

- Your personal data will be transmitted only to third parties who are interested in recruiting Employees.. By sending to Company the signed confirmation for data processing is equal to confirmation for transmition of data to potential Employers who guarantee the proper level of data protection

- The base of the data protection is art.6 ust1. A, and art.6 ust1,b of Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament dated on 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on free movement of such data and repealing Directive 95/46/EC

- Providing the personal data is required to complete the agreement and failure to do prevents the use of job matching service.

- The person who data refer has the right to request from Company- controller- the access to and rectification or erasure of personal data or restriction of processing as well object to processing of his/her personal data. He or she has also the right to lodge a complaint with a supervisory authority

- The personal data will not be under the automated decision making system incl. profiling

- The personal data will be stored for a period required to complete the agreement not longer than 7 years from providing.

在线观看国产一区亚洲