Company

B&L Shipping Company Ltd. offers outstanding services in recruiting and placing professionals in Marine Services - on-shore and off-shore, Project Management and Consulting Engineering based on permanent employment, contract and temporary arrangements.

We operate from Poland one of the countries well renowned for providing world class marine professionals and well educated and skilled workforce backed up with wide experience and will and passion for hard work. The company is in the process of getting ISO-9001 certificate by the end of 2009. We do have know-how and experience of working for and with blue chip companies within Liner Services, Logistics and HR consultancy. We provide information on skills availability, market research and advice on the right methodology for recruitment. We can assure excellence in all we do and we are focused on delivering quality services.

We offer tailor made services to small, medium and large international organisations. The decision as to which method is appropriate to use is based upon an informed briefing where an analysis of the company's recruitment preferred methods is made and a detailed description of the job is discussed. Our Clients and Candidates choose to work with us because they want a personal approach. You will always have one main contact person who will work with you throughout your recruitment process.

Our primary mission reason for being is to offer a clear benefit to our Customers.

We will find people with the right qualifications and flexibility to work in your organization. Our staffing and recruiting services will save your time by handling the entire recruiting, screening and placement process. We save your money thank to our comprehensive approach, streamlining the recruitment process and direct sourcing leading to cost reductions.

We do our best to make our services simple, available, and at all times effective and efficient for you.

test

KLAUZULA INFORMACYJNA ZWI?ZANA Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Administrator danych tj. Spó?ka z ograniczon? odpowiedzialno?ci? dzia?aj?ca pod firm? B&L Shipping Company Sp.z o.o. maj?ca siedzib? 84-200 Wejherowo ul. Stolarska 6 posiadaj?ca nr KRS 0000358730, REGON221036159, NIP5882351832,

informuje, ?e:

- w sytuacji przekazania danych osobowych przez klientów ich administratorem staje si? wskazana Spó?ka, która prowadzi? b?dzie operacje przetwarzania danych w zakresie wymaganym tre?ci? umowy zawartej z klientem w zakresie rekrutacji do pracy lub wymogami przepisów prawa.;

- Spó?ka posiada Pracownika Ochrony Danych Osobowych (PODO), z którym kontakt jest pod adresem mailowym: office@www.zggwt.com

- Państwa dane osobowe przetwarzane b?d? udost?pniane tylko i wy??cznie podmiotom zainteresowanym pozyskaniem pracownika. Przes?anie do Spó?ki klauzuli zgody na przetwarzanie danych jest równoznaczne z wyra?eniem zgody na przekazywanie danych potencjalnym pracodawcom poszukuj?cym pracowników, które to podmioty zapewniaj? wymagany poziom ochrony danych osobowych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem;

- podstaw? przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) oraz art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporz?dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi?zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep?ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;

- podanie danych osobowych jest niezb?dne do zrealizowania umowy zawartej pomi?dzy stronami,brak danych uniemo?liwi prawid?ow? realizacj? umowy (brak ewentualno?ci rozpocz?cia procesu rekrutacji, w tym weryfikacji kandydata do pracy);

- osoba podaj?ca swoje dane osobowe ma prawo do: ??dania od administratora dost?pu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usuni?cia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec sposobu przetwarzania, przenoszenia danych, ma tak?e prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru oraz do cofni?cia zgody na przetwarzanie danych osobowych;

- dane osobowe nie podlegaj? zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;

- dane osobowe przechowywane b?d? przez okres niezb?dny do zrealizowania umowy nie d?u?ej ni? lat 7 od momentu ich podania przez osob?, której dane osobowe dotycz?,

DATA PROTECTION POLICY

The Controller of personal data is B&L Shipping Company Ltd, based in Wejherowo, 6 Stolarska str; with KRS:0000358730, REGON:221036159, NIP 5882351832 hereby inform that:

- In case of providing personal data by the Client it will be processed for the purposes required to complete agreement of recruitments in maritime sector

- Company employed the person in charge of data protection (PODO), who can be contacted on email: office@www.zggwt.com.

- Your personal data will be transmitted only to third parties who are interested in recruiting Employees.. By sending to Company the signed confirmation for data processing is equal to confirmation for transmition of data to potential Employers who guarantee the proper level of data protection

- The base of the data protection is art.6 ust1. A, and art.6 ust1,b of Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament dated on 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on free movement of such data and repealing Directive 95/46/EC

- Providing the personal data is required to complete the agreement and failure to do prevents the use of job matching service.

- The person who data refer has the right to request from Company- controller- the access to and rectification or erasure of personal data or restriction of processing as well object to processing of his/her personal data. He or she has also the right to lodge a complaint with a supervisory authority

- The personal data will not be under the automated decision making system incl. profiling

- The personal data will be stored for a period required to complete the agreement not longer than 7 years from providing.

在线观看国产一区亚洲